TRABALLAR EN GALICIA. REQUISITOS PARA ACREDITARSE COMO MUSICOTERAPEUTA PROFESIONAL


TRABALLAR EN GALICIA. REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE e ACREDITARSE COMO MUSICOTERAPEUTA PROFESIONAL

A/O solicitante da inscrición na Asociación Galega de Musicoterapia, precisará da proposta de ingreso dun mínimo de 2 socias-os profesionais

Esta solicitude deberá ser aprobada pola Asamblea Xeral de socias-os

A Musicoterapia é unha profesión

Recibe moitos nomes diferentes ainda que falamos da mesma profesión que só pode ser exercida por MT cualficadas-os:
Musicoterapia, Terapia con Música, Terapia Musical, Terapia da Música, Music Therapy...

A AGAMUS, Asociación Galega de Musicoterapia é a Asociación das-os Profesionais de Musicoterapia en Galicia, con regulación xurídico-profesional e Supervisora europea EMTCEntra aquí para informarte: http://agamus.blogspot.com.es/ 

AGAMUS é unha ASOCIACIÓN PROFESIONAL 

SINDICATO PROFESIONAL DE TRABALLADORAS e TRABALLADORES DA MUSICOTERAPIA DE GALICIA
Rexistrada como asociación profesional na CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO e INDUSTRIA
Nº Rexistro: 2003-82-4-829
NIF. G32313108

A. MUSICOTERAPEUTAS PROFESIONAIS Acreditación para 4 anos (TERAPEUTAS PROFESIONAIS DA MÚSICA. PROFESSIONAL MUSIC THERAPISTS):

1. Musicoterapeutas en práctica activa que cumplan os requisitos da EMTC (a Confederación Europea de Musicoterapia) para convertirse nun-ha Profesional da Musicoterapia.
2. Programas de formación similares aos ofrecidos en Agamus Musicoterapia Galicia
3. Entrenamento: 6000 horas. Mínimo MA en Musicoterapia de 60 ECTS (1500 horas) + Equivalente complementario de horas de entrenamento*
4. Horas acreditadas de traballo persoal-autocoñecemento: mínimo 200 horas
5. Horas acreditadas de supervisión: mínimo 200 horas individuales, o 150 horas individuales + 100 horas grupais.
6. Desarrollo e capacitación profesional continua e activa (cursos, asistencia a Conferencias nacionais / internacionais, Seminarios, etc.)
7. Certificado de non ser un delincuente sexual (nen adultos nin nenas-os)*
8. Coñecemento do Modelo Casa Baubo. A&S. Musicoterapia Científica Aplicada
9. Proba de coñecemento da lingua galega (CELGA 4 ou similar acreditación)
10. Coñecemento da Música e a cultura galegas, con mención en improvisación tradicional

* Mínimo de horas de práctica activa, entre outros